pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł (kategorie danych, które przetwarzamy to wyłącznie podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres, numer telefonu , adres e-mail lub inne np. regon, NIP).

Z uwagi na powyższe TECHNODIAMENT Sp. z o.o. informuje Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

               TECHNODIAMENT Sp. z o.o. ul. Bokserska 37; 02-690 Warszawa

                NIP: 521-012-36-97, REGON: 001264327, KRS: 0000167170

               

2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

ul. Bokserska 37; 02-690 Warszawa lub e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO, tj. dla     

                - realizacji umów współpracy handlowej;

                - realizacji obowiązków prawnych (np. wystawianie i przechowywanie faktur,

               rozpatrywanie reklamacji);

                - realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Technodiament Sp. z o.o.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie, bez profilowania

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane                 przez Panią/Pana oraz z dostępnych źródeł publicznych, tj. m.in. z Rejestru    Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o          Działalności Gospodarczej (CEiDG)

6. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim na cele niezbędne dla realizacji zawartych umów np. przy realizacji dostaw, oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów           prawa

7. Pana/Pani dane nie są przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić   środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy               umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,       wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze obowiązującymi przepisami

9. Okresy przetwarzania Państwa danych osobowych i ich cel:

-      w celu zawarcia i realizacji umowy – przez czas trwania umowy, udzielonej gwarancji, a    

       następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń

- w celu realizacji obowiązków podatkowych – przez okres wskazany w przepisach prawa   podatkowego

-      w celu marketingowych naszej oferty produktowej lub usług oferowanych przez

       Technodiament do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody

Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w innych celach po uprzednim uzyskaniu odrębnej zgody (art. 6 ust.1 a RODO).

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa powyższe i ograniczenia w ich wykonywaniu określone są w przepisach art. 15-21 RODO.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: JLIB_HTML_CLOAKING lub kontakt pisemny ul. Bokserska 37; 02-690 Warszawa.

Z poważaniem,

                                    

TECHNODIAMENT Sp. z o.o.